Witryna w trakcie likwidacji!!!

Strona główna Słownik

Wskaźnik Pokrycia Aktywów Trwałych Kapitałami Stałymi

Wskaźnik wykorzystywany do analizy zadłużenia spółki.

Jest obliczany jako iloraz długoterminowych pasywów (kapitał własny, kapitały mniejszości w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych, długoterminowe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe) oraz aktywów trwałych.

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi umożliwia sprawdzenie, czy w spółce została zachowana tzw. reguła finansowa, zgodnie z którą aktywa trwałe powinny być finansowane kapitałem długoterminowym, czyli takim, który jest w dyspozycji przedsiębiorstwa przez ponad 1 rok.

Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe bezpieczeństwo finansowe spółki. Jeżeli wartość wskaźnika jest większa od 1 oznacza to, że przedsiębiorstwo ma zapewnione utrzymanie długoterminowej płynności finansowej.

Aktualizacja analiz:
ostatnia: 2013-12-07