Witryna w trakcie likwidacji!!!

Strona główna Słownik

Wskaźnik Bieżącej Płynności

(ang. current ratio)

Podstawowy wskaźnik wykorzystywany do analizy płynności przedsiębiorstwa.

Jest obliczany jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych.

Na aktywa obrotowe składają się głównie inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne), należności, zapasy oraz krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe.

Na zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, kredyty i pożyczki o terminie wymagalności krótszym niż jeden rok oraz zobowiązania z tytułu emisji krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Na potrzeby analizy finansowej, do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się również krótkoterminowe rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, znajdujące się po stronie pasywów.

Im większa wartość wskaźnika, tym większa jest płynność przedsiębiorstwa. Spadek wartości poniżej 1 może być odbierany jako utrata płynności, czyli brak wystarczającej ilości aktywów płynnych na pokrycie bieżących zobowiązań.

Aktualizacja analiz:
ostatnia: 2013-12-07