Witryna w trakcie likwidacji!!!

BOGDANKA (LWB)

ANALIZA FINANSOWA
ANALIZA STRUKTURY BILANSU - AKTYWA

Analiza tendencji

Tabela. BOGDANKA (LWB). Bilans - struktura aktywów (w %).

  I 201320122011201020092008
Aktywa trwałe 88,0187,9186,9376,5265,4983,63
   Wartości niematerialne 0,660,660,320,390,490,61
   Rzeczowe aktywa trwałe 85,3085,2184,6974,3063,1180,48
   Należności długoterminowe 0,030,020,020,030,010,05
   Nieruchomości inwestycyjne 0,000,000,000,000,000,00
   Długoterminowe aktywa finansowe 1,961,951,891,801,872,48
   Pozostałe aktywa trwałe 0,050,050,000,000,000,00
Aktywa obrotowe 11,9912,0913,0723,4834,5116,37
   Zapasy 2,601,591,412,152,042,12
   Należności krótkoterminowe 7,267,058,314,644,878,23
   Inwestycje krótkoterminowe 0,000,000,000,000,000,00
   Środki pieniężne 2,123,463,3416,6927,606,03
   Pozostałe aktywa obrotowe 0,000,000,000,000,000,00
   Aktywa trwałe
      przeznaczone do sprzedaży
0,000,000,000,000,000,00
  AKTYWA RAZEM 100,00100,00100,00100,00100,00100,00
źródło: opracowanie własne.

Pozytywne tendencje

 • Udział aktywów trwałych w aktywach: średni wzrost o 5,48% rocznie.
 • Udział rzeczowych aktywów trwałych w aktywach: średni wzrost o 5,59% rocznie.
 • Udział aktywów obrotowych w aktywach: średni spadek o 21,22% rocznie.

Negatywne tendencje

 • Udział zapasów w aktywach: średni wzrost o 1,56% rocznie.
 • Udział należności krótkoterminowych w aktywach: średni wzrost o 6,63% rocznie.
 • Udział środków pieniężnych w aktywach: średni spadek o 39,62% rocznie.

Porównanie struktury aktywów bilansu ze średnią w sektorze

Tabela. BOGDANKA (LWB). Bilans - aktywa, porównanie struktury ze średnią w sektorze (w %).

  BOGDANKA (LWB)
(I 2013)
SEKTOR PALIWOWY
(I 2013)
Aktywa trwałe 88,01 63,68
   Wartości niematerialne 0,66 2,51
   Rzeczowe aktywa trwałe 85,30 57,55
   Należności długoterminowe 0,03 0,02
   Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,12
   Długoterminowe aktywa finansowe 1,96 0,90
   Pozostałe aktywa trwałe 0,05 2,58
Aktywa obrotowe 11,99 36,32
   Zapasy 2,60 17,97
   Należności krótkoterminowe 7,26 12,20
   Inwestycje krótkoterminowe 0,00 1,03
   Środki pieniężne 2,12 4,34
   Pozostałe aktywa obrotowe 0,00 0,57
   Aktywa trwałe
      przeznaczone do sprzedaży
0,00 0,22
  AKTYWA RAZEM 100,00 100,00
źródło: opracowanie własne.

Pozytywne różnice

 • Udział aktywów trwałych w aktywach: większy od średniego w sektorze o 38,22%.
 • Udział rzeczowych aktywów trwałych w aktywach: większy od średniego w sektorze o 48,24%.
 • Udział aktywów obrotowych w aktywach: mniejszy od średniego w sektorze o 67,00%.
 • Udział zapasów w aktywach: mniejszy od średniego w sektorze o 85,50%.
 • Udział należności krótkoterminowych w aktywach: mniejszy od średniego w sektorze o 40,46%.

Negatywne różnice

 • Udział inwestycji krótkoterminowych w aktywach: mniejszy od średniego w sektorze o 100,00%.
 • Udział środków pieniężnych w aktywach: mniejszy od średniego w sektorze o 51,08%.